Zrealizowane badania

Badanie zrealizowane w zwi?zku z projektem strukturalnym „Nowe materia?y metaliczne o strukturze manometrycznej do zastosowa? w nowoczesnych ga??ziach gospodarki” wspó?finansowanym ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Badanie zrealizowane na zlecenie Politechniki Warszawskiej, Wydzia? In?ynierii Materia?owej (maj 2012)

 • analiza desk research
 • zogniskowane wywiady grupowe  (FGI)
 • indywidualne wywiady pog??bione (IDI)
 • analiza SWOT
 • metoda scenariuszowa
 

Badanie zrealizowane w ramach projektu „Podlaska strategia Innowacji – budowa systemu wdra?ania”,

Celem badania by?o okre?lenie potencja?u naukowo-badawczego kluczowych podlaskich uczelni, mo?liwo?ci ich wspó?pracy z innymi podmiotami gospodarki w zakresie komercjalizacji wyników bada? naukowych.

Próba: 500 osób  w tym nauczyciele akademiccy i studenci (wrzesie? – listopad 2011)

 • analiza desk research
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
 • indywidualne wywiady pog??bione (IDI)
 • badania ankietowe technik? CAWI i PAPI
 • metody statystyczne, analiza SWOT i STEEPVL
 • metoda paneli eksperckich
 • burza mózgów
 • metoda scenariuszowa
 

Badanie zrealizowane w ramach projektu Podlaska Strategia Innowacji – Budowa Systemu Wdra?ania.

Celem badania by?a identyfikacja dobrych praktyk innowacji i transferu technologii w czterech kluczowych bran?ach województwa podlaskiego (przemys? spo?ywczy, maszynowy, produkcja sprz?tu medycznego i budownictwo).

Próba: 100 przedsi?biorstw (wrzesie? – listopad 2011)

 • analiza desk research
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
 • indywidualne wywiady pog??bione (IDI)
 • badania ankietowe technik? CATI, CAWI i PAPI
 • metody statystyczne
 • analiza SWOT i STEPVL
 • metoda paneli eksperckich
 • burza mózgów
 • metoda scenariuszowa
 • studium przypadku
 

Badanie w ramach projektu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach dzia?ania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwoju nowoczesnych technologii oraz dzia?ania 4.1 Wsparcie wdro?e? wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacje przedsi?wzi?cia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Celem badania by?o przedstawienie zakresu uwarunkowa? rynkowych zwi?zanych z realizacj? nowego przedsi?wzi?cia inwestycyjnego przez firm? Farmer w zwi?zku z zako?czeniem I etapu projektu „Rozszerzenie oferty firmy FARMER Sp. z o.o.”

Próba: 40 przedsi?biorstw (lipiec – sierpie? 2011)

 • analiza danych zastanych
 • zogniskowane wywiady grupowe FGI
 • badania ankietowe (CAWI, CATI)
 

Zrealizowane na zlecenie Urz?du Miejskiego w Ciechanowcu.

Projekt „Razem dla Polski Wschodniej” realizowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Próba: 200 ekspertów reprezentuj?cych instytucje naukowe, administracj? samorz?dow?, biznes  (maj – czerwiec 2011)

 • analiza desk research
 • panele eksperckie
 • analiza SWOT i STEPVL
 • benchmarking
 • indywidualne wywiady pog??bione IDI
 • metoda scenariuszowa
 • metody statystyczne
 • foresight
 • studium przypadku
 
Badanie spo?eczne obszaru e-Zdrowie

Zrealizowane w ramach projektu „e-Podlaskie – kierunki rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego” na zlecenie Uniwersytetu w Bia?ymstoku. Celem badania by?o okre?lenie aktualnego stanu rozwoju spo?ecze?stwa informacyjnego w obszarze opieki zdrowotnej na terenie województwa podlaskiego, ze szczególnym uwzgl?dnieniem technologii IT b?d?cych przedmiotem bada? instytucji unijnych oraz zidentyfikowanie g?ównych barier rozwojowych.

Próba: 1200 osób (luty – marzec 2011)

 • badania ilo?ciowe (CAWI i CAPI)
 • badania fokusowe
 • pog??bione wywiady indywidualne
 • analiza desk reserach
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 4