Zrealizowane badania
„Analiza rynku nanometali w Polsce”

Badanie zrealizowane w związku z projektem strukturalnym „Nowe materiały metaliczne o strukturze manometrycznej do zastosowań w nowoczesnych gałęziach gospodarki” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Badanie zrealizowane na zlecenie Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej (maj 2012)

 • analiza desk research
 • zogniskowane wywiady grupowe  (FGI)
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
 • analiza SWOT
 • metoda scenariuszowa
 
Badanie pn. „Inwentaryzacja potencjału naukowo-badawczego oraz stworzenie mapy kompetencji podlaskich uczelni wyższych”

Badanie zrealizowane w ramach projektu „Podlaska strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania”,

Celem badania było określenie potencjału naukowo-badawczego kluczowych podlaskich uczelni, możliwości ich współpracy z innymi podmiotami gospodarki w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.

Próba: 500 osób  w tym nauczyciele akademiccy i studenci (wrzesień – listopad 2011)

 • analiza desk research
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
 • badania ankietowe techniką CAWI i PAPI
 • metody statystyczne, analiza SWOT i STEEPVL
 • metoda paneli eksperckich
 • burza mózgów
 • metoda scenariuszowa
 
Przeprowadzenie badania pn. Dobre praktyki innowacji i transferu technologii w kluczowych branżach województwa podlaskiego

Badanie zrealizowane w ramach projektu Podlaska Strategia Innowacji – Budowa Systemu Wdrażania.

Celem badania była identyfikacja dobrych praktyk innowacji i transferu technologii w czterech kluczowych branżach województwa podlaskiego (przemysł spożywczy, maszynowy, produkcja sprzętu medycznego i budownictwo).

Próba: 100 przedsiębiorstw (wrzesień – listopad 2011)

 • analiza desk research
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
 • badania ankietowe techniką CATI, CAWI i PAPI
 • metody statystyczne
 • analiza SWOT i STEPVL
 • metoda paneli eksperckich
 • burza mózgów
 • metoda scenariuszowa
 • studium przypadku
 
Analiza rynku w związku z zakończeniem realizacji I Etapu projektu „Rozszerzenie oferty produktowej firmy FARMER Sp. z o.o.”

Badanie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwoju nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacje przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Celem badania było przedstawienie zakresu uwarunkowań rynkowych związanych z realizacją nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego przez firmę Farmer w związku z zakończeniem I etapu projektu „Rozszerzenie oferty firmy FARMER Sp. z o.o.”

Próba: 40 przedsiębiorstw (lipiec – sierpień 2011)

 • analiza danych zastanych
 • zogniskowane wywiady grupowe FGI
 • badania ankietowe (CAWI, CATI)
 
Opracowanie pięciu analiz modeli społeczno-gospodarczych dla pięciu województw Polski Wschodniej

Zrealizowane na zlecenie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Projekt „Razem dla Polski Wschodniej” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Próba: 200 ekspertów reprezentujących instytucje naukowe, administrację samorządową, biznes  (maj – czerwiec 2011)

 • analiza desk research
 • panele eksperckie
 • analiza SWOT i STEPVL
 • benchmarking
 • indywidualne wywiady pogłębione IDI
 • metoda scenariuszowa
 • metody statystyczne
 • foresight
 • studium przypadku
 
Badanie społeczne obszaru e-Zdrowie

Zrealizowane w ramach projektu „e-Podlaskie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego” na zlecenie Uniwersytetu w Białymstoku. Celem badania było określenie aktualnego stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w obszarze opieki zdrowotnej na terenie województwa podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem technologii IT będących przedmiotem badań instytucji unijnych oraz zidentyfikowanie głównych barier rozwojowych.

Próba: 1200 osób (luty – marzec 2011)

 • badania ilościowe (CAWI i CAPI)
 • badania fokusowe
 • pogłębione wywiady indywidualne
 • analiza desk reserach
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 4