Zrealizowane badania

Przeprowadzenie bada? spo?ecznych opinii pracowników i klientów firmy Tomas Consulting w ramach ekspertyzy realizowanej przez zespó? ekspertów powo?anych przez Uniwersytet w Bia?ymstoku (luty – marzec 2010)

 • badania ilo?ciowe w?ród pracowników firmy TC
 • badania ilo?ciowe w?ród klientów firmy TC
 • wywiady pog??bione (FGI) w?ród pracowników firmy TC
 • wywiady pog??bione (FGI) w?ród klientów firmy TC
 • pe?ny raport badawczy
 
Badanie opinii nt. BPNT

Przeprowadzenie bada? opinii przedsi?biorstw i instytucji zlokalizowanych w województwie podlaskim na temat Bia?ostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Projekt realizowany przez Miasto Bia?ystok, wspó?finansowany ze ?rodków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (PO RPW). Badania ilo?ciowe na próbie ponad 100 przedsi?biorstw i instytucji (stycze? – marzec 2010)

 • badanie ilo?ciowe
 • pe?ny raport badawczy

 

 
Identyfikacja potrzeb informacyjnych z Obszaru Polityki Spo?ecznej

Przeprowadzenie badania spo?ecznego pn. „Identyfikacja potrzeb informacyjnych z Obszaru Polityki Spo?ecznej” realizowanego w ramach projektu Obserwatorium Integracji Spo?ecznej ROPS w Bia?ymstoku. Projekt jest wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Dzia?anie 1.2. „Wsparcie Systemowe Instytucji Pomocy i Integracji Spo?ecznej”, Priorytet I „Zatrudnienie i Integracja Spo?eczna” Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009-2013. Badanie potrzeb w obszarze polityki spo?ecznej na zlecenie ROPS w Bia?ymstoku na próbie ponad 100 jednostek dzia?aj?cych w obszarze polityki spo?ecznej : PCPR, OPS, jednostki NGO (listopad – grudzie? 2009)

 • badania ilo?ciowe,
 • pe?ny raport badawczy.

Pe?na wersja raportu dost?pna na http://www.rops-bialystok.pl/2,1749,indentyfikacja-potrzeb-informacyjnych-z-obszaru-polityki-spolecznej-w-wojewodztwie-podlaskim.html

 
Strategia Rozwoju Bia?egostoku

Realizator bada? spo?ecznych dotycz?cych opinii przedsi?biorców Bia?egostoku na zlecenie Urz?du Miejskiego w Bia?ymstoku w ramach prac nad Strategi? Rozwoju Bia?egostoku  (listopad – grudzie? 2009) na próbie 200 przedsi?biorców

 • badania ilo?ciowe,
 • wywiady grupowe FGI,
 • pe?ny raport badawczy

Pe?na wersja raportu dost?pna na http://www.bialystok.pl/395-strategia-rozwoju-miasta/default.aspx

 

Realizator bada? spo?ecznych dotycz?cych opinii mieszka?ców Bia?egostoku na zlecenie Urz?du Miejskiego w Bia?egostoku w ramach prac nad Strategi? Rozwoju Bia?egostoku (listopad – grudzie? 2009) na próbie ponad 1000 mieszka?ców

 • badania ilo?ciowe
 • pe?ny raport badawczy.

Pe?na wersja raportu dost?pna na http://www.bialystok.pl/395-strategia-rozwoju-miasta/default.aspx

 
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy

Przeprowadzenie bada? dwóch sektorów województwa podlaskiego; sektora spo?ywczego oraz sektora turystycznego w projekcie Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, realizowanym w okresie 01.07.2008 r. - 31.03.2013 r., wspó?finansowanym z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Dzia?ania 8.1 Rozwój pracowników i przedsi?biorstw w regionie, Poddzia?ania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej.

Realizator bada? kluczowych sektorów województwa podlaskiego w ramach Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, dotycz?cych sektora spo?ywczego i sektora turystycznego (czerwiec - listopad 2009).

 • dwa badania ilo?ciowe na próbach po 100 przedsi?biorstw
 • dwa wywiady pog??bione FGI z przedsi?biorcami,
 • analiza danych zastanych
 • pe?ny raport badawczy.

Pe?ne wersje raportów badawczych dost?pne na http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl/default.aspx?docId=7701

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 4