Zrealizowane badania

 

Badanie przedsi?biorstw sektora handlu i us?ug elektronicznych
w województwie podlaskim w ramach produktu
„Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych”
pn.: „STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI”

Zapraszamy Pa?stwa do wzi?cia udzia?u w badaniu, którego wyniki pos?u?? do przeprowadzenia analiz i prognoz rozwoju sektora handlu i us?ug elektronicznych województwa podlaskiego w ramach Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.

Udzielone przez Pa?stwa odpowiedzi wykorzystane zostan? w analizach dotycz?cych sytuacji ekonomicznej firm sektora handlu i us?ug elektronicznych, czynników oddzia?uj?cych na sektor, otoczenia konkurencyjnego oraz stanu zatrudnienia. Jeste?my przekonani, ?e wyniki bada? przedstawione przez Obserwatorium stanowi? b?d? dla Pa?stwa ?ród?o cennych informacji w podejmowaniu decyzji zwi?zanych z dzia?alno?ci? Pa?stwa firmy.

Badanie jest realizowane przez Instytut Bada? i Analiz VIVADE Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urz?du Pracy. Ankieta jest anonimowa, a zebrane wyniki przedstawione b?d? wy??cznie w postaci zbiorczych zestawie? statystycznych.

Aby wzi?? udzia? w badaniu prosz? klikn?? poni?szy link:

Dzi?kujemy za udzia? w badaniu.

Zespó? IBiA VIVADE sp. z o.o.

 

 

Badanie przedsi?biorstw sektora transportu w województwie podlaskim w ramach produktu
„Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych”
pn.: „ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”

Zapraszamy Pa?stwa do wzi?cia udzia?u w badaniu, którego wyniki pos?u?? do przeprowadzenia analiz i prognoz rozwoju sektora transportu województwa podlaskiego w ramach Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.

Udzielone przez Pa?stwa odpowiedzi wykorzystane zostan? w analizach dotycz?cych sytuacji ekonomicznej firm sektora transportu, czynników oddzia?uj?cych na sektor, otoczenia konkurencyjnego oraz stanu zatrudnienia. Jeste?my przekonani, ?e wyniki bada? przedstawione przez Obserwatorium stanowi? b?d? dla Pa?stwa ?ród?o cennych informacji w podejmowaniu decyzji zwi?zanych z dzia?alno?ci? Pa?stwa firmy.

Badanie jest realizowane przez Instytut Bada? i Analiz VIVADE Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urz?du Pracy. Ankieta jest anonimowa, a zebrane wyniki przedstawione b?d? wy??cznie w postaci zbiorczych zestawie? statystycznych.

Aby wzi?? udzia? w badaniu prosz? klikn?? poni?szy link:

Dzi?kujemy za udzia? w badaniu.

Zespó? IBiA VIVADE sp. z o.o.

 
Badanie Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu

Badanie Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach prac nad strategi? Klastra (czerwiec 2010)

 • badania ilo?ciowe CAPI
 • badanie fokusowe
 • pe?na wersja raportu

 

 
Rozpoznawalno?? marek Podlaskiego Klastra Bielizny

Badania spo?eczne ogólnopolskie dotycz?ce rozpoznawalno?ci marek Podlaskiego Klastra Bielizny. Badanie finansowane ze  ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Dzia?anie I.4 Promocja i Wspó?praca w ramach projektu „Rozwój kooperacji firm z bran?y bieli?niarskiej z regionów Polski Wschodniej”.
Próba 1000 kobiet. (kwiecie? – czerwiec 2010)

 • analiza danych zastanych
 • badania ilo?ciowe: CAPI i CAWI
 • wywiady pog??bione
 • pe?na wersja raportu

 

 
B?d? Aktywny, B?d? Najlepszy

Realizacja bada? ewaluacyjnych w ramach projektu „B?d? Aktywny, B?d? Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy spo?ecznej” wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki 2007–2013. Projekt realizowany przez ROPS w Bia?ymstoku (2010, 2011, 2013, obecnie - 2014)

 • analiza danych zastanych
 • badania ilo?ciowe
 • pog??bione wywiady indywidualne
 • przygotowywanie raportów cz??ciowych i ko?cowego
 
Podniesienie jako?ci i atrakcyjno?ci kszta?cenia w ZSP nr 2

Realizacja badania ewaluacyjnego pn. Podniesienie jako?ci i atrakcyjno?ci kszta?cenia w Zespole Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bia?ymstoku poprzez realizacj? projektu „Szko?a kompetencji zawodowych” w ramach dzia?ania 9.2. PO KL. (stycze? 2010 – grudzie? 2012):

 • analiza danych zastanych
 • badania ilo?ciowe w?ród uczniów bior?cych udzia? w projekcie
 • wywiady pog??bione w?ród pracodawców bior?cych udzia? w projekcie
 • przygotowywanie raportów cz??ciowych i ko?cowego
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 4