Badanie zrealizowane w zwi?zku z projektem strukturalnym „Nowe materia?y metaliczne o strukturze manometrycznej do zastosowa? w nowoczesnych ga??ziach gospodarki” wspó?finansowanym ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Badanie zrealizowane na zlecenie Politechniki Warszawskiej, Wydzia? In?ynierii Materia?owej (maj 2012)

  • analiza desk research
  • zogniskowane wywiady grupowe  (FGI)
  • indywidualne wywiady pog??bione (IDI)
  • analiza SWOT
  • metoda scenariuszowa