Badanie pn. „Inwentaryzacja potencjału naukowo-badawczego oraz stworzenie mapy kompetencji podlaskich uczelni wyższych”

Badanie zrealizowane w ramach projektu „Podlaska strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania”,

Celem badania było określenie potencjału naukowo-badawczego kluczowych podlaskich uczelni, możliwości ich współpracy z innymi podmiotami gospodarki w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.

Próba: 500 osób  w tym nauczyciele akademiccy i studenci (wrzesień – listopad 2011)

  • analiza desk research
  • zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
  • indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
  • badania ankietowe techniką CAWI i PAPI
  • metody statystyczne, analiza SWOT i STEEPVL
  • metoda paneli eksperckich
  • burza mózgów
  • metoda scenariuszowa