Badanie zrealizowane w ramach projektu „Podlaska strategia Innowacji – budowa systemu wdra?ania”,

Celem badania by?o okre?lenie potencja?u naukowo-badawczego kluczowych podlaskich uczelni, mo?liwo?ci ich wspó?pracy z innymi podmiotami gospodarki w zakresie komercjalizacji wyników bada? naukowych.

Próba: 500 osób  w tym nauczyciele akademiccy i studenci (wrzesie? – listopad 2011)

  • analiza desk research
  • zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
  • indywidualne wywiady pog??bione (IDI)
  • badania ankietowe technik? CAWI i PAPI
  • metody statystyczne, analiza SWOT i STEEPVL
  • metoda paneli eksperckich
  • burza mózgów
  • metoda scenariuszowa