Badanie zrealizowane w ramach projektu Podlaska Strategia Innowacji – Budowa Systemu Wdra?ania.

Celem badania by?a identyfikacja dobrych praktyk innowacji i transferu technologii w czterech kluczowych bran?ach województwa podlaskiego (przemys? spo?ywczy, maszynowy, produkcja sprz?tu medycznego i budownictwo).

Próba: 100 przedsi?biorstw (wrzesie? – listopad 2011)

  • analiza desk research
  • zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
  • indywidualne wywiady pog??bione (IDI)
  • badania ankietowe technik? CATI, CAWI i PAPI
  • metody statystyczne
  • analiza SWOT i STEPVL
  • metoda paneli eksperckich
  • burza mózgów
  • metoda scenariuszowa
  • studium przypadku