Przeprowadzenie badania pn. Dobre praktyki innowacji i transferu technologii w kluczowych branżach województwa podlaskiego

Badanie zrealizowane w ramach projektu Podlaska Strategia Innowacji – Budowa Systemu Wdrażania.

Celem badania była identyfikacja dobrych praktyk innowacji i transferu technologii w czterech kluczowych branżach województwa podlaskiego (przemysł spożywczy, maszynowy, produkcja sprzętu medycznego i budownictwo).

Próba: 100 przedsiębiorstw (wrzesień – listopad 2011)

  • analiza desk research
  • zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
  • indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
  • badania ankietowe techniką CATI, CAWI i PAPI
  • metody statystyczne
  • analiza SWOT i STEPVL
  • metoda paneli eksperckich
  • burza mózgów
  • metoda scenariuszowa
  • studium przypadku