Badanie w ramach projektu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach dzia?ania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwoju nowoczesnych technologii oraz dzia?ania 4.1 Wsparcie wdro?e? wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacje przedsi?wzi?cia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Celem badania by?o przedstawienie zakresu uwarunkowa? rynkowych zwi?zanych z realizacj? nowego przedsi?wzi?cia inwestycyjnego przez firm? Farmer w zwi?zku z zako?czeniem I etapu projektu „Rozszerzenie oferty firmy FARMER Sp. z o.o.”

Próba: 40 przedsi?biorstw (lipiec – sierpie? 2011)

  • analiza danych zastanych
  • zogniskowane wywiady grupowe FGI
  • badania ankietowe (CAWI, CATI)