Analiza rynku w związku z zakończeniem realizacji I Etapu projektu „Rozszerzenie oferty produktowej firmy FARMER Sp. z o.o.”

Badanie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwoju nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacje przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Celem badania było przedstawienie zakresu uwarunkowań rynkowych związanych z realizacją nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego przez firmę Farmer w związku z zakończeniem I etapu projektu „Rozszerzenie oferty firmy FARMER Sp. z o.o.”

Próba: 40 przedsiębiorstw (lipiec – sierpień 2011)

  • analiza danych zastanych
  • zogniskowane wywiady grupowe FGI
  • badania ankietowe (CAWI, CATI)