Zrealizowane na zlecenie Urz?du Miejskiego w Ciechanowcu.

Projekt „Razem dla Polski Wschodniej” realizowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Próba: 200 ekspertów reprezentuj?cych instytucje naukowe, administracj? samorz?dow?, biznes  (maj – czerwiec 2011)

  • analiza desk research
  • panele eksperckie
  • analiza SWOT i STEPVL
  • benchmarking
  • indywidualne wywiady pog??bione IDI
  • metoda scenariuszowa
  • metody statystyczne
  • foresight
  • studium przypadku