Badanie spo?eczne obszaru e-Zdrowie

Zrealizowane w ramach projektu „e-Podlaskie – kierunki rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego” na zlecenie Uniwersytetu w Bia?ymstoku. Celem badania by?o okre?lenie aktualnego stanu rozwoju spo?ecze?stwa informacyjnego w obszarze opieki zdrowotnej na terenie województwa podlaskiego, ze szczególnym uwzgl?dnieniem technologii IT b?d?cych przedmiotem bada? instytucji unijnych oraz zidentyfikowanie g?ównych barier rozwojowych.

Próba: 1200 osób (luty – marzec 2011)

  • badania ilo?ciowe (CAWI i CAPI)
  • badania fokusowe
  • pog??bione wywiady indywidualne
  • analiza desk reserach