Badanie przedsi?biorstw sektora handlu i us?ug elektronicznych
w województwie podlaskim w ramach produktu
„Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych”
pn.: „STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI”

Zapraszamy Pa?stwa do wzi?cia udzia?u w badaniu, którego wyniki pos?u?? do przeprowadzenia analiz i prognoz rozwoju sektora handlu i us?ug elektronicznych województwa podlaskiego w ramach Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.

Udzielone przez Pa?stwa odpowiedzi wykorzystane zostan? w analizach dotycz?cych sytuacji ekonomicznej firm sektora handlu i us?ug elektronicznych, czynników oddzia?uj?cych na sektor, otoczenia konkurencyjnego oraz stanu zatrudnienia. Jeste?my przekonani, ?e wyniki bada? przedstawione przez Obserwatorium stanowi? b?d? dla Pa?stwa ?ród?o cennych informacji w podejmowaniu decyzji zwi?zanych z dzia?alno?ci? Pa?stwa firmy.

Badanie jest realizowane przez Instytut Bada? i Analiz VIVADE Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urz?du Pracy. Ankieta jest anonimowa, a zebrane wyniki przedstawione b?d? wy??cznie w postaci zbiorczych zestawie? statystycznych.

Aby wzi?? udzia? w badaniu prosz? klikn?? poni?szy link:

Dzi?kujemy za udzia? w badaniu.

Zespó? IBiA VIVADE sp. z o.o.