Badanie przedsi?biorstw sektora transportu w województwie podlaskim w ramach produktu
„Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych”
pn.: „ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”

Zapraszamy Pa?stwa do wzi?cia udzia?u w badaniu, którego wyniki pos?u?? do przeprowadzenia analiz i prognoz rozwoju sektora transportu województwa podlaskiego w ramach Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.

Udzielone przez Pa?stwa odpowiedzi wykorzystane zostan? w analizach dotycz?cych sytuacji ekonomicznej firm sektora transportu, czynników oddzia?uj?cych na sektor, otoczenia konkurencyjnego oraz stanu zatrudnienia. Jeste?my przekonani, ?e wyniki bada? przedstawione przez Obserwatorium stanowi? b?d? dla Pa?stwa ?ród?o cennych informacji w podejmowaniu decyzji zwi?zanych z dzia?alno?ci? Pa?stwa firmy.

Badanie jest realizowane przez Instytut Bada? i Analiz VIVADE Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urz?du Pracy. Ankieta jest anonimowa, a zebrane wyniki przedstawione b?d? wy??cznie w postaci zbiorczych zestawie? statystycznych.

Aby wzi?? udzia? w badaniu prosz? klikn?? poni?szy link:

Dzi?kujemy za udzia? w badaniu.

Zespó? IBiA VIVADE sp. z o.o.