Rozpoznawalno?? marek Podlaskiego Klastra Bielizny

Badania spo?eczne ogólnopolskie dotycz?ce rozpoznawalno?ci marek Podlaskiego Klastra Bielizny. Badanie finansowane ze  ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Dzia?anie I.4 Promocja i Wspó?praca w ramach projektu „Rozwój kooperacji firm z bran?y bieli?niarskiej z regionów Polski Wschodniej”.
Próba 1000 kobiet. (kwiecie? – czerwiec 2010)

  • analiza danych zastanych
  • badania ilo?ciowe: CAPI i CAWI
  • wywiady pog??bione
  • pe?na wersja raportu