B?d? Aktywny, B?d? Najlepszy

Realizacja bada? ewaluacyjnych w ramach projektu „B?d? Aktywny, B?d? Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy spo?ecznej” wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki 2007–2013. Projekt realizowany przez ROPS w Bia?ymstoku (2010, 2011, 2013, obecnie - 2014)

  • analiza danych zastanych
  • badania ilo?ciowe
  • pog??bione wywiady indywidualne
  • przygotowywanie raportów cz??ciowych i ko?cowego