Podniesienie jako?ci i atrakcyjno?ci kszta?cenia w ZSP nr 2

Realizacja badania ewaluacyjnego pn. Podniesienie jako?ci i atrakcyjno?ci kszta?cenia w Zespole Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bia?ymstoku poprzez realizacj? projektu „Szko?a kompetencji zawodowych” w ramach dzia?ania 9.2. PO KL. (stycze? 2010 – grudzie? 2012):

  • analiza danych zastanych
  • badania ilo?ciowe w?ród uczniów bior?cych udzia? w projekcie
  • wywiady pog??bione w?ród pracodawców bior?cych udzia? w projekcie
  • przygotowywanie raportów cz??ciowych i ko?cowego