Przeprowadzenie bada? spo?ecznych opinii pracowników i klientów firmy Tomas Consulting w ramach ekspertyzy realizowanej przez zespó? ekspertów powo?anych przez Uniwersytet w Bia?ymstoku (luty – marzec 2010)

  • badania ilo?ciowe w?ród pracowników firmy TC
  • badania ilo?ciowe w?ród klientów firmy TC
  • wywiady pog??bione (FGI) w?ród pracowników firmy TC
  • wywiady pog??bione (FGI) w?ród klientów firmy TC
  • pe?ny raport badawczy