Badanie opinii nt. BPNT

Przeprowadzenie bada? opinii przedsi?biorstw i instytucji zlokalizowanych w województwie podlaskim na temat Bia?ostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Projekt realizowany przez Miasto Bia?ystok, wspó?finansowany ze ?rodków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (PO RPW). Badania ilo?ciowe na próbie ponad 100 przedsi?biorstw i instytucji (stycze? – marzec 2010)

  • badanie ilo?ciowe
  • pe?ny raport badawczy