Oferta
Badania

Oferujemy Pa?stwu profesjonalne i kompleksowe us?ugi obejmuj?ce:

 • Badania ewaluacyjne
 • Badania spo?eczne
 • Badania marketingowe
 • Identyfikacja pozycji marki na rynku
 • Badanie zachowa? i oczekiwa? klientów indywidualnych
 • Badania zachowa? i oczekiwa? klientów instytucjonalnych
 • Badanie obszarów penetracji rynku i mo?liwo?ci wprowadzania nowych produktów
 • Badanie struktury organizacyjnej firmy
 • Badanie satysfakcji i oczekiwa? pracowników
 • Badanie struktury oraz dynamiki sprzeda?y
 • Badanie rentowno?ci klientów wg struktury

Formy bada?:

 • Badania jako?ciowe
 • Badania ilo?ciowe
 
Doradztwo VIVADE

Doskonalenie dzia?a? marketingowych:

 • opracowanie programu pozyskania nowych klientów indywidualnych i instytucjonalnych
 • opracowanie programu komunikacji z klientami – w tym standardów obs?ugi klienta
 • opracowanie programu wprowadzenia do oferty nowych produktów
 • opracowanie programu wizerunkowego dla firmy i planu komunikacji PR z otoczeniem gospodarczym i spo?ecznym
 • opracowanie programu monitoringu rynku i planu analiz poziomu zadowolenia klientów

Formy doradztwa:

Oferujemy zarówno projektowanie rozwi?za? – przygotowywanie programów, jak i asyst? bezpo?redni?:

 • poprzez udzia? w naradach operacyjnych
 • poprzez spotkania z pracownikami
 • poprzez realizacj? dzia?a? coachingowych
 
Szkolenia VIVADE

Tematyka:

 • Standardy obs?ugi klienta w handlu i us?ugach
 • Komunikacja interpersonalna i motywowanie
 • Marketing i analizy marketingowe w przedsi?biorstwie
 • Zarz?dzanie wizerunkiem firmy
 • Nowoczesne formy organizacji pracy
 • Zarz?dzanie zmian? w przedsi?biorstwie


Formy szkole?:

 • w grupach 10 osobowych,
 • warsztaty
 • coaching
 • szkolenia dedykowane
 • w wi?kszych grupach tematycznych

 

 

Urszula Widelska, Adam Walicki i Katarzyna D?bkowska