Identyfikacja potrzeb informacyjnych z Obszaru Polityki Spo?ecznej

Przeprowadzenie badania spo?ecznego pn. „Identyfikacja potrzeb informacyjnych z Obszaru Polityki Spo?ecznej” realizowanego w ramach projektu Obserwatorium Integracji Spo?ecznej ROPS w Bia?ymstoku. Projekt jest wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Dzia?anie 1.2. „Wsparcie Systemowe Instytucji Pomocy i Integracji Spo?ecznej”, Priorytet I „Zatrudnienie i Integracja Spo?eczna” Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009-2013. Badanie potrzeb w obszarze polityki spo?ecznej na zlecenie ROPS w Bia?ymstoku na próbie ponad 100 jednostek dzia?aj?cych w obszarze polityki spo?ecznej : PCPR, OPS, jednostki NGO (listopad – grudzie? 2009)

  • badania ilo?ciowe,
  • pe?ny raport badawczy.

Pe?na wersja raportu dost?pna na http://www.rops-bialystok.pl/2,1749,indentyfikacja-potrzeb-informacyjnych-z-obszaru-polityki-spolecznej-w-wojewodztwie-podlaskim.html