Strategia Rozwoju Bia?egostoku

Realizator bada? spo?ecznych dotycz?cych opinii przedsi?biorców Bia?egostoku na zlecenie Urz?du Miejskiego w Bia?ymstoku w ramach prac nad Strategi? Rozwoju Bia?egostoku  (listopad – grudzie? 2009) na próbie 200 przedsi?biorców

  • badania ilo?ciowe,
  • wywiady grupowe FGI,
  • pe?ny raport badawczy

Pe?na wersja raportu dost?pna na http://www.bialystok.pl/395-strategia-rozwoju-miasta/default.aspx